Avbrott i Nordeas banktjänster i Finland söndag 4.3.2018

Det förekommer avbrott i nästan alla Nordeas tjänster i Finland söndagen den 4 mars 2018. Serviceavbrotten börjar kl. 4.00 på efternatten. I fråga om korttjänsterna uppskattas avbrottet upphöra senast kl. 12.00 och i fråga om andra tjänster kl. 16.00.

Målet är att serviceavbrottet ska vara så kort som möjligt, och kunderna ska åter få tillgång till tjänsterna i takt med att underhållsarbeten framskrider.

Följande tjänster är ur bruk under serviceavbrottet söndagen den 4 mars kl. 4.00–12.00:

 • Uttag och insättning av kontanter i automater
 • Kontantuttag i butikskassan
 • Kortbetalning till stor del

Följande tjänster är ur bruk under serviceavbrottet söndagen den 4 mars kl. 4.00–16.00:

 • Nätbanken (för privat- och företagskunder)
 • Betalautomater
 • Mobilbanken (för privat- och företagskunder)
 • Identifiering med kodkortet, kodappen och kodkalkylatorn
 • E-betalning
 • E-identifiering (till exempel användning av offentliga tjänster med Nordeas bankkoder)
 • Betalningsrörelse och betaltjänster
 • Nordea Wallet (Nordea Pay), Apple Pay, Nordea Investor och Siirto

Avbrottet berör också Nordea Finans tjänster och betalkort, såsom Stockmann Mastercard, Finnair Plus Mastercard och TUOHI Mastercard.

Varför är tjänsterna ur bruk?

Serviceavbrottet beror på att Nordeas datasystem testas i syfte att skapa beredskap för exceptionella förhållanden. Det är nödvändigt att regelbundet testa datasystemen med tanke på exceptionella förhållanden för att säkerställa och utveckla både bankens och hela samhällets datatekniska driftssäkerhet. Tyvärr kan allt tekniskt underhåll inte genomföras utan att kunderna drabbas.

Under serviceavbrottet kan man varken ta ut kontanter med Nordeas kort eller använda Nordeas bankkoder för elektronisk identifiering. Nät- och mobilbankerna är ur bruk under avbrottet. Kortbetalningar kan genomföras i begränsad utsträckning i butiker och på obemannade bensinstationer men de kan ske långsamt och det kan hända att betalningen inte lyckas.

Serviceavbrottet påverkar också privatkundernas Nordea Kundtjänst på 0200 5000 och företagskundernas Nordea Business Center på 0200 2525. Under avbrottet kan privata bankärenden inte skötas i kundtjänsten eftersom kunden inte kan identifiera sig i tjänsten med sina bankkoder.

Så här förbereder du dig för serviceavbrottet

Förbered dig för serviceavbrottet genom att skaffa tillräckligt med kontanter samt sköt på förhand dina dagliga bankärenden och övriga ärenden som kräver elektronisk identifiering i offentliga tjänster eller tjänster som tredje parter tillhandahåller. Före avbrottet kan du med Nordeas kort i samband med inköp ta ut kontanter också i K-matbutiker och Neste K-stationer, Tokmanni-affärer och R-kiosker runt om i Finland.

Serviceavbrottet påverkar också Nordeas tjänster på resa och utomlands, såväl korttjänster som nät- och mobilbanken. Resenärer uppmanas att betala hotellräkningen redan på lördag. Fartygspassagerarna uppmanas att reservera tillräckligt med kontanter.

Vi informerar och påminner kunderna om serviceavbrottet bland annat på vår webbplats, Twitter och Facebook. Vi berättar om avbrottet också i nätbankens nyheter.

Read More &#8594

Service breaks in Nordea’s banking services in Finland on Sunday 4 March 2018

There will be breaks in almost all Nordea’s services in Finland on Sunday 4 March 2018. The service breaks will start in the morning at 4.00. The break affecting cards is estimated to end by 12.00 noon, and the break affecting other services by 16.00.

We will try to keep the service break as short as possible, and the services will be made available to customers as the maintenance work progresses.

The following services will be unavailable during the service break on Sunday 4 March 2018 between 4.00 and 12.00:

 • Withdrawal and deposit of cash at ATMs
 • Withdrawal of cash at shop checkouts
 • Most card payments

The following services will be unavailable during the service break on Sunday 4 March 2018 between 4.00 and 16.00:

 • Netbank (personal and corporate customers)
 • Bill payment ATMs
 • Mobile Bank (personal and corporate customers)
 • Identification with the code card, the code app and the code calculator
 • E-payment
 • E-identification (using public services with Nordea’s access codes, for example)
 • Payment traffic and payment services
 • Nordea Wallet (Nordea Pay), Apple Pay, Nordea Investor and Siirto

The break will also affect Nordea Finance’s services and payment cards, such as Stockmann MasterCard, Finnair Plus MasterCard and TUOHI MasterCard.

Why will the services not be available?

The reason why we are having a service break is a failover test of Nordea’s data systems to prepare for exceptional circumstances. This kind of testing is necessary in order to ensure and improve IT stability both at the bank and in society at large. Unfortunately, this work can-not be performed without interrupting our services for our customers.

During the service break, you cannot withdraw cash with Nordea’s cards or use Nordea’s ac-cess codes for electronic identification. Netbank and Mobile Bank will be unavailable during the entire break. Card payments will be possible with certain restrictions at stores and un-manned service stations, but the payment process may be slow and payments will not neces-sarily succeed.

The service break will also affect Nordea Customer Service (personal customers), tel 0200 70 000, and Nordea Business Centre (corporate customers), tel 0200 26262. During the ser-vice break, you will not be able to handle any personal banking matters through Customer Service or Business Centre, as you will not be able to identify yourself with your access codes.

How should you prepare for the service break?

Prepare for the service break by withdrawing enough cash in advance and by doing in ad-vance your daily banking and any business requiring electronic identification in services pro-vided by public authorities or other third parties. Remember that you can withdraw cash with Nordea’s cards in connection with your purchases at K food stores, Neste K stations, Tok-manni stores and R kiosks all over Finland.

The service break will also affect Nordea’s cards and Netbank and Mobile Bank while travel-ling or abroad. If you are on a trip abroad for the weekend, we recommend paying your hotel bill on Saturday before the break, and if you are travelling by ferry, remember to take enough cash with you.

We will provide information and reminders on the service break on our website, Twitter and Facebook. The service break will also be announced in Netbank’s news.

Read More &#8594

Katkoja Nordean pankkipalveluissa sunnuntaina 4.3.2018

Nordealla on Suomessa katkoja lähes kaikissa palveluissa sunnuntaina 4. maaliskuuta 2018. Palvelukatkot alkavat aamuyöllä kello 04.00. Korttien osalta katkon arvioidaan päättyvän viimeistään kello 12.00 ja muiden palveluiden osalta kello 16.00.

Palvelukatko pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, ja palvelut palautuvat asiakkaiden käytettäviksi sitä mukaa, kun katkon aikana tehtävät työt etenevät.

Seuraavat palvelut ovat poissa käytöstä palvelukatkon ajan sunnuntaina 4.3. klo 04.00-12.00:

 • Käteisen nosto ja tallettaminen automaateilla
 • Käteisen nosto kauppojen kassalta
 • Korttimaksaminen suurelta osin

Seuraavat palvelut ovat poissa käytöstä palvelukatkon ajan sunnuntaina 4.3. klo 04.00-16.00:

 • Verkkopankki (henkilö- ja yritysasiakkaat)
 • Laskunmaksuautomaatit
 • Mobiilipankki (henkilö- ja yritysasiakkaat)
 • Tunnistautuminen tunnuslukukortilla, tunnuslukusovelluksella ja tunnuslukulaitteella
 • E-maksu
 • E-tunniste (esimerkiksi julkisten palveluiden käyttö Nordean pankkitunnuksilla)
 • Maksuliikenne ja maksupalvelut
 • Nordea Wallet (Nordea Pay), Apple Pay, Nordea Investor ja Siirto

Katko koskee myös Nordea Rahoituksen palveluita sekä maksukortteja, kuten Stockmann Mastercard, Finnair Plus Mastercard ja TUOHI Mastercard.

Miksi palvelut ovat pois käytöstä

Palvelukatkon syy on Nordean tietojärjestelmille tehtävä harjoitus poikkeustilanteisiin varautumiseksi. Tietojärjestelmien säännöllinen testaus poikkeustilanteiden varalta on välttämätöntä sekä pankin että koko yhteiskunnan tietoteknisen toimintavarmuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Kaikkia teknisiä huoltotöitä ei voida valitettavasti tehdä ilman vaikutuksia asiakkaisiin.

Palvelukatkon aikana Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä, eikä Nordean pankkitunnuksia voi käyttää sähköiseen tunnistautumiseen. Verkko- ja mobiilipankit ovat pois käytöstä katkon ajan. Korttimaksaminen onnistuu rajoitetusti kaupoissa ja kylmäasemilla, mutta siinä voi esiintyä hitautta eikä maksaminen välttämättä onnistu.

Palvelukatko vaikuttaa myös henkilöasiakkaiden Nordea 24/7 asiakaspalveluun numerossa 0200 3000 sekä yritysten Nordea Business Center asiakaspalveluun numerossa 0200 2121. Asiakaspalvelussa ei voi katkon aikana hoitaa henkilökohtaisia pankkiasioita, koska asiakas ei voi tunnistautua palveluun pankkitunnuksillaan.

Näin varaudut palvelukatkoon

Palvelukatkoon kannattaa varautua nostamalla etukäteen tarpeeksi käteistä sekä hoitamalla päivittäiset pankkiasiat ja asioinnin sähköistä tunnistautumista käyttävissä julkisissa tai muiden kolmansien osapuolien tarjoamissa palveluissa etukäteen. Nordean kortilla voi nostaa käteistä ostosten yhteydessä etukäteen myös K-ruokakaupoista ja Neste K-asemilta, Tokmanneista ja R-kioskeilta ympäri Suomen. Palvelukatko vaikuttaa Nordean palveluihin myös matkalla ja ulkomailla ollessa, niin kortteihin kuin verkko- ja mobiilipankkeihin. Matkalla olijoiden kannattaa maksaa hotellilaskut jo lauantaina, ja laivalle lähtijän kannattaa varata käyttöön tarpeeksi käteistä.

Read More &#8594